គេហទំព័រមានប្រយោជន៍

1.គណិតវិទ្យា-វិទ្យាល័យ 2.ការថតរូប និងវិធីសាស្រ្ត
Art of Problem Solving  50 Incredible Photography Techniques and Tutorials
International Mathematical Olympiad  25 Cool Digital Photography Tutorials and Effects
IMO Problems Collections  Cambridge in Colour
 Geofflawrence
Advertisements

6 comments on “គេហទំព័រមានប្រយោជន៍

  1. សួស្តី! អតីតជ័យលាភីមេដាយមាសគណិតវិទ្យាទូទាំងប្រទេស ២០០៥!

  2. ខ្ញុំចង់បានសៀវភៅ សរេសរពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ៍រមួយចំនួន។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s